Kontakt na pověřenou osobu pro zpracování osobních údajů: poverenec@votum-co.cz

Tato emailová adresa platí i pro dotazy k zacházení s osobními údaji směřující k naší organizační složce sídlící v Bratislavě, a to společnosti VOTUM Centrum Odškodněnia, a.s

Zásady ochrany soukromí návštěvníků webové stránky

Provozovatelem internetové stránky vedené na adrese: https://votum-co.cz/ je VOTUM Centrum
Odškodnění, a.s., IČ: se sídlem na území České republiky na adrese Jezuitská 582/17, Brno-město, Brno, PSČ: 602 00 (dále i jen jako „společnost“ nebo „provozovatel“), která zpracovává osobní údaje v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně jednotlivců při zpracování osobních údajů a volné pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále i jen „Nařízení“) a obecně závaznými právními předpisy.

Soukromí uživatelů navštěvujících internetovou stránku https://votum-co.cz/ je pro společnost mimořádně důležité. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovány a využívány jen pro účely, které jsou uvedeny v těchto zásadách ochrany soukromí.
Tyto zásady ochrany soukromí se týkají výhradně internetové stránky https://votum-co.cz/.

Údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Kontakt na pověřence je: poverenec@votum-co.cz

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů můžete kontaktovat pověřence na e-mailové adrese uvedené výše.

Údaje, které společnost zpracovává o uživatelích

Společnost zpracovává informace o uživatelích prostřednictvím formulářů nacházejících se na internetové stránce, aby poskytla odpovědi na dotazy uživatelů, a aby se souhlasem uživatele informovala o obchodních informacích. V případě, že se uživatel uchází o zaměstnání, zpracovávají se osobní údaje pro účely vedení výběrového řízení. Uživatel může společnosti prostřednictvím formulářů  nacházejících se na internetové stránce poskytnout osobní údaje, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu a další údaje, které jsou uvedeny v dotazníku daného formuláře. V případě náborového formuláře uživatel hledající nabídky zaměstnání odevzdává společnosti údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a další údaje v rozsahu svého CV.

Účel a právní základ zpracování údajů

Osobní údaje společnost zpracovává pro účely:

 • poskytování odpovědí na dotazy uvedené ve formulářích; právním základem zpracování osobních údajů je souhlas se zpracováním osobních údajů, vyplněním a zasláním formuláře
  uživatel současně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • uplatňování práv klientů jako poškozených při plnění pojistných událostí-právním základem je uzavření smlouvy a souhlas v případě zpracování osobité kategorie osobních údajů (tj. osobní údaje týkající se zdraví);
 • marketingu vlastních služeb společnosti-právním základem zpracování osobních údajů je souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • výběrového řízení-v případě nabídky zaměstnání ve společnosti-právním základem zpracování osobních údajů jsou předsmluvní vztahy nebo souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání.

Osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí. Osobní údaje lze poskytnout jen subjektům povinných k náhradě škody, vůči kterým budou uplatněny nároky jménem klienta, spolupracovníkům na základě dohody o spolupráci, subjektům, kterým provozovatel poskytuje osobní údaje ex lege (na základě zákona), společnosti zajišťující služby vedení personální a mzdové evidence a účetnictví.

Doba uchovávání osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje v závislosti od účelu zpracování osobních údajů:

 • poskytování odpovědí na dotazy uvedené ve formulářích- 1 rok od vyplnění formuláře,
 • uplatňování práv klientů jako poškozených při plnění pojistných událostí-po dobu 3 let
 • marketing vlastních služeb společnosti-po dobu 1 roku od ukončení smlouvy nebo odvolání písemného souhlasu
 • výběrové řízení-během výběrového řízení a v případě, že uchazeč o zaměstnání poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů, 6 měsíců po ukončení výběrového řízení.

Práva uživatelů

Uživatelé jako dotčené osoby mají následující práva:

 1. Odvolat souhlas-v případech, kdy společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu, má uživatel právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to elektronicky, na adrese pověřence, písemně, oznámením o odvolání souhlasu, nebo osobně u pověřence provozovatele. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které společnost na jeho základě o uživateli zpracovávala.
 2. Právo na přístup-uživatel má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm má společnost k dispozici, jako i na informace o tom, jak jsou osobní údaje uživatele používány.
 3. Právo na opravu-na základě požadavku uživatele společnost aktualizuje zpracovávané osobní údaje.
 4. Právo na výmaz (právo být zapomenut)-pokud osobní údaje, které společnost o uživateli získala, již více nejsou potřebné pro naplnění původního účelu
 5. Právo na omezení zpracování-za jistých okolností je uživatel oprávněn žádat, aby společnost přestala užívat osobní údaje uživatele, např. v případě, když dle uživatele jsou osobní údaje, které společnost zpracovává nepřesné nebo je společnost již nepotřebuje.
 6. Právo na přenositelnost údajů-za jistých okolností je uživatel oprávněn požádat o přenos osobních údajů, které poskytl, na třetí subjekt. Toto právo se týká toliko osobních údajů, získaných na základě souhlasu nebo na základě smlouvy.
 7. Právo namítat-uživatel má právo namítat vůči zpracování osobních údajů, které je založeno na legitimních oprávněných zájmech. V případě, že se uživatel domnívá, že společnost nemá přesvědčivý legitimní oprávněný důvod na zpracování, má možnost podat námitku, přičemž pokud se ukáže, že uvedený oprávněný zájem nepřevažuje nad zájmy uživatele, společnost nebude osobní údaje uživatele nadále zpracovávat.
 8. Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů-uživatel může podat stížnost k dozorujícímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky,Pplk. Sochora 727/27, Praha 7-Holešovice, 170 00, v případě, že se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány nespravedlivě, nebo nezákonně. V případě podání návrhu elektronickou formou je potřebné, aby tento splňoval náležitosti uvedené v § 19 zák. č. 500/2004
  Sb., v platném znění (správní řád). Více informací naleznete zde: https://www.uoou.cz/ .

Zpracování údajů, které se uchovávají automaticky („soubory Cookies“)

V případě, že uživatel navštíví webovou stránku společnosti, společnost může ze zařízení uživatele automaticky sbírat osobní údaje návštěvníků webové stránky (nazývané „soubory Cookies“).

Informace, které jsou uloženy v souborech Cookies může server servisu společnosti přečíst při opětovném spojení s tímto počítačem. Využíváním stránky zadáváte souhlas s umístěním souborů Cookies v zařízení cílového uživatele. Každý uživatel má možnost vypnout soubory Cookies a vykonat příslušnou konfiguraci prohlížeče.

Soubory Cookies obsahují kromě jiného následující údaje:

 • veřejnou IP adresu počítače, ze kterého byl odeslán dotaz;
 • informace o typu operačního systému uživatele;
 • informace o prohlížeči uživatele;
 • navštěvované stránky uživatele a dobu, kterou na každé z nich stráví.

Soubory cookies neobsahují žádné identifikační údaje osoby, která navštěvuje internetovou stránku ani další informace od uživatelů.

Využití souborů Cookies

Shromážděné soubory Cookies společnost uchovává maximálně jeden rok výhradně pro pomocné účely, které slouží na zpracování internetové stránky. Jejich informace jsou zpřístupněny jen osobám oprávněným spravovat stránku. Společnost využívá soubory Cookies jen pro statistické účely a pro účely přizpůsobení obsahu a skladby internetové stránky pro potřeby uživatelů, kteří ji navštěvují.

Google Analytics

Tato internetová stránka využívá Google Analytics, služby analýzy návštěvnosti internetových stránek zpřístupňovaných Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá „soubory cookies“ (o kterých se píše výše), aby internetové stránce umožnila analyzovat způsob, jakým jí uživatelé užívají. Informace, které jsou generovány prostřednictvím „souborů cookies“ o užívání stránky uživatelem (včetně jeho IP adresy) se odevzdávají společnosti Google a archivují se na jejích serverech v USA.

Google bude využívat tyto informace pro hodnocení návštěvnosti stránek uživatelem, vytváření zpráv o pohybu na stránkách pro provozovatele stránek a poskytovat další služby, které jsou spojeny s pohybem na internetových stránkách a využíváním internetu. Google taktéž může odevzdávat tyto informace třetím osobám, pokud bude povinen tak učinit na základě právních předpisů nebo v případě, že tyto osoby zpracovávají informace jménem Google. Google nebude spojovat IP adresy
uživatele s jinými jeho údaji, které vlastní. Uživatel může odmítnout „soubory Cookies“ a zvolit v prohlížeči příslušné nastavení.

Využitím této internetové stránky udělujete Google souhlas se zpracováním Vašich údajů výše uvedeným způsobem a pro uvedené účely.

Odkazy na jiné stránky

Na internetové stránce společnosti se nacházejí odkazy na další internetové stránky. Pravidla využívání internetových stránek a zachování soukromí uživatelů stránek, na které bude uživatel přesměrován prostřednictvím odkazu, jsou uvedeny na těchto stránkách.

Bezpečnost informací

Společnost využívá příslušné technické a organizační prostředky, aby osobní údaje uživatelů byly bezpečné, včetně zabezpečení osobních údajů před zneužitím, ztrátou, zničením. Pro zajištění bezpečnosti osobních údajů uživatele došlo k zavedení příslušných personálních, organizačních a technických opatření.

Změny v zásadách ochrany soukromí

Společnost může změnit platné zásady ochrany soukromí, především pro účely jejich přizpůsobení vůči požadavkům uvedeným platnými právními předpisy. O změnách informuje na internetové stránce https://votum-co.cz/.